martes, 27 de septiembre de 2011

Spotkanie i film w pierwszą sobotę października

Zapraszamy Polonię peruwiańską na miesięczne spotkanie w sobotę 1 października od godz. 3:00 do 6:00 po południu. Spotkanie jak zawsze odbędzie się w lokalu Ambasady RP w Limie. Podczas spotkania będzie projekcja filmu.

martes, 20 de septiembre de 2011

Wybory parlamentarne w Ambasadzie RP w Limie

Na prośbę Ambasady RP w Limie publikujemy niniejszy komunikat:

Ambasada RP w Limie uprzejmie informuje, iż wybory parlamentarne RP w Limie odbędą się w dniu 8 października br. od godz. 07:00 do godz. 21:00 w siedzibie naszej ambasady - Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Peru. Przypominamy, że warunkiem głosowania jest posiadanie ważnego paszportu. Jednocześnie przypominamy, że do głosowania dopuszczone będą jedynie te osoby, które wcześniej zarejestrowały się w spisie wyborców najpóźniej do trech dni przed wyborami. Zarejestrować można się ustnie, telefonicznie, faxem lub e – mailem: lima.amb.wk@msz.gov.pl. W przypadku rejestracji prosimy o podanie także ewentualnego miejsca zameldowania w Polsce gdyby istniała taka sytuacja.

Obwód nr 154 w Limie obsługuje również możliwość głosowania korespondencyjnego przewidzianego w Ustawie Kodeksu Wyborczego. W tym celu należy zgłosić konsulowi w jakiejkolwiek formie wymienionej powyżej najpóźniej 15 dni przed datą wyborów chęć głosowania korespondencyjnego. Na tej podstawie konsul wyśle pakiet wyborczy. Po oddaniu głosu i odesłaniu pakietu zostanie on umieszczony w urnie. Forma głosowania korespondencyjnego zapewnia zachowanie tajności głosowania. Koszt wysyłki pakietu do wyborcy ponosi Ambasada, natomiast koszt wysyłki zwrotnej ponosi wyborca.

Elecciones al Parlamento Polaco

A pedido de la Embajada de Polonia en Lima hacemos de conocimiento público el siguiente comunicado:

La Embajada de Polonia en Lima informa que las elecciones para la Dieta y Senado de la República de Polonia se realizarán el día 8 de Octubre del 2011 desde las 07:00 hrs. hasta las 21:00 hrs. en la sede de nuestra Embajada - Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Perú. Les recordamos que la condición para votar es tener el pasaporte válido.


Se solicita por favor a los ciudadanos interesados en participar en las elecciones a comunicarse personalmente, por teléfono, fax o por vía electrónica al correo lima.amb.wk@msz.gov.pl indicando sus datos personales para el registro de electores actualmente creado. La solicitud deberá contener apellido y nombre (nombres), nombre del padre, fecha de nacimiento, número de registro PESEL, lugar de residencia del votante en el extranjero, eventualmente domicilio registrado en Polonia, número del pasaporte polaco válido, así como lugar y fecha de su expedición. La solicitud se puede presentar a más tardar 3 días antes de la fecha de las elecciones. Quienes no se inscriban en el Registro en el plazo indicado, no podrán votar. Esto no concierne a las personas que tengan un certificado con derecho a votación emitido en Polonia o por un Cónsul en otro país.

El distrito electoral nro. 154 en Lima atiende también la posibilidad de votación por correspondencia previsto en la Ley del Código Electoral. Con este fin se debe notificar al Cónsul el deseo de votación por correspondencia en cualquiera de las formas arriba indicadas a más tardar 15 días antes de la fecha de la votación. Sobre esta base, el Cónsul enviará el paquete electoral. Después de emitir el voto y retorno del paquete electoral se colocará en la urna. La forma de votación por correspondencia asegura el mantenimiento del secreto de votación. EL costo del envío del paquete electoral lo asume la Embajada, mientras que el costo de retorno lo asume el votante.

sábado, 3 de septiembre de 2011

 Będziesz we wrześniu w Limie? Obejrzyj polskie filmy za darmo
Dom zły, Plac Zbawiciela, Święty interes i Wszystko będzie dobrze to cztery z ośmiu filmów, które zostaną zaprezentowane w Limie w ramach festiwalu kina polskiego.
Seanse zaplanowano na 6, 13, 20 i 27 września w Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma przy Avenida Larco 770 w dzielnicy Miraflores. Organizatorem tego wydarzenia jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Limie. Wstęp wolny.