sábado, 28 de enero de 2012

Sobre el filólogo políglota Andrzej Stefaniak


Andrzej Stefaniak nació en Zurich (Suiza) en 1956, como hijo de madre suiza y padre polaco. Su padre supo transmitirle las antiguas tradiciones y canciones polacas. De adolescente se identificó más con la cultura polaca, gracias a sus frecuentes estadías en la Polonia del otro lado de la cortina de hierro, durante las cuales participó en la reconstrucción del Castillo Real de Varsovia.
En Zurich inició sus estudios en Filología Románica y Germánica. Los completó en la Especialidad de Lenguas y Literaturas Medievales en las Universidades de Aix-en-Provence y Poitiers (Francia). En La Universidad de Ginebra obtuvo la Licenciatura en Filología Germánica y Romana.
Durante sus estudios trabajó en las líneas aéreas polacas LOT en Ginebra, antes de dedicarse a la enseñanza del alemán. Más tarde laboró en la Cruz Roja Suiza, en el programa de acojo e integración de los refugiados en Suiza. Posteriormente dirigió la oficina suiza de la casa editorial “Noir sur Blanc”, especializada en la publicación de la literatura eslava (principalmente polaca y rusa), hasta su cambio de residencia al Perú en 2005.
Actualmente radica en Lima, desempeñándose en la enseñanza de la lengua y literatura alemana y francesa. Participa también en diversas conferencias sobre literatura europea, incluida la polaca, ya que el 21 de noviembre del 2011 expuso el tema Los territorios fronterizos de Czesław Miłosz en la mesa redonda, organizada con motivo del Centenario del nacimiento del escritor y poeta.

De la serie: "Perfiles de la colonia polaca en el Perú"

O poliglocie i językoznawcy Andrzeju Stefaniaku

Andrzej Stefaniak urodził się w Zurychu, Szwajcarii w 1956r., jako syn matki Szwajcarki i ojca Polaka. Ojciec potrafił mu przekazać tradycje oraz piosenki dawnej Polski. Jako nastolatek związał się jeszcze bardziej z kulturą polską, dzięki częstym pobytom w Polsce, podczas których to uczestniczył również w odbudowaniu Zamku Królewskiego w Warszawie.
W Zurychu rozpoczął studia Romanistyki i Germanistyki, specjalizując się w Językach i Literaturach Średniowiecznych na Uniwersytetach w Aix-en-Provence i Poitiers. Otrzymał Licencjat Filologii i Literatury Germańskiej i Francuskiej Średnowiecznej na Uniwersytecie w Genewie.
Podczas studiów pracował w Polskich Liniach Lotniczych LOT w Genewie, a później uczył języka niemieckiego. Następnie pracował w Szwajcarskim Czerwonym Krzyżu w programie przyjęcia i integracji uchodźców we Szwajcarii. Potem prowadził szwajcarskie biuro wydawnictwa "Noir sur Blanc", wyspecjalizowane w publikacji literatury słowiańskiej (głównie polskiej oraz rosyjskiej), aż do momentu przyjazdu do Peru w 2005 roku.
Obecnie mieszka w Limie, gdzie prowadzi zajęcia z języka i literatury francuskiej i niemieckiej. Bierze też udział w różnych konferencjach o literaturze europejskiej, w tym także i polskiej. Gdyż dnia 21 listopada 2011r. wygłosił referat o Granicznych obszarach Czesława Miłosza przy okrągłym stole, zorganizowanym z okazji stulecia urodzin autora.

jueves, 19 de enero de 2012

Artykuł o Polonii peruwiańskiej w Przeglądzie Powszechnym

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką polonijną do przeczytania artykułu o Polonii peruwiańskiej pani Alhelí Dunin - Borkowskiej. Artykuł ukazał się drukiem w grudniowym numerze Przeglądu Powszechnego. Pani Alhelí urodziła się w Peru, w mieszanej polsko - peruwiańskiej rodzinie, wychowała się między Krakowem i Cusco. Obecnie studiuje w Krakowie. Oprócz jej artykułu są tam świadectwa Polaków zamieszkałych w tak odmiennych krajach jak Australia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Belgia, Francja czy Finlandia.