lunes, 18 de abril de 2011

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

§1
Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony konkurs „Być Polakiem”.

§2
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Fundacja „Świat na Tak”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

§3
Cele Konkursu:

- kształtowanie tożsamości narodowej i wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski;
- zachęcanie do promocji polskiej tradycji, kultury i języka; poznanie roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa w roku sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
- budowanie poczucia bliskości i wspólnoty młodych Polaków żyjących na świecie.

II. Warunki uczestnictwa

§4
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.

§5
Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

8 – 12 lat
13-15 lat
16 –19 lat

§6
Tematy prac konkursowych:

Grupa wiekowa 8-12 lat

1. Najbliższe twojemu sercu miejsce w Polsce.

2. Bohaterowie Mazurka Dąbrowskiego.

3. Moja mała historia Polski.

Grupa wiekowa 13-15 lat

1. Co to znaczy byd Polakiem, kiedy żyje się poza Polską?

2. Mazurek Dąbrowskiego lekcją historii Polski.

3. Dzięki komu czujesz się Polakiem?

Grupa wiekowa 16-19

1. Polskość ukryta w naszych symbolach narodowych.

2. Kiedy słyszę Polski Hymn Narodowy myślę, widzę, czuję...

3. Kim jestem Polakiem, obywatelem świata?

Temat wspólny dla wszystkich grup wiekowych:

- Polskość za progiem – moje ulubione polskie miejsce w kraju zamieszkania.

§7
Formą prac konkursowych są:

- prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list;
- esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.

Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami;
multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§8
1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 15 000 znaków (bez spacji)- ilośd tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4, pisanych czcionką.

12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie, długość tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4.

2. Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłanew formatach .divx, .mov, .avi , .flv, .wmv, .mpeg, .asf.mp3.,mp4.

3. Prezentacje multimedialne przesyłane mogą być w formacie .ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.

§9
Sposób przesłania prac do Organizatora:

- elektroniczny na adres d.janasz@swiatnatak.pl Konkursu „Być Polakiem”;
- na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;- w formie papierowej z podaniem w temacie maila tytułu na adres sekretariatu Konkursu: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem konkurs „Być Polakiem”

- każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji
www.swiatnatak.pl

§ 10
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2011 r.

§11
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 maja 2011r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji.

§ 12
Kryteria oceny prac:

- zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
- walory edukacyjne;
- walory artystyczne;
- oryginalność pomysłów;

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

- zaangażowanie w przygotowanie pracy;
- kreatywność;
- poprawność językowa;

§ 13
Nagrody w Konkursie:

- 10 dniowy pobyt edukacyjno-kulturalny w Polsce - lipiec 2011r
- nagrody rzeczowe
- dyplomy

III. Postanowienia końcowe

§ 14
W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracaniai redagowania.

§ 15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji.

§ 16
Organizatorzy Konkursu mają prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

Sekretariat Konkursu „Być Polakiem”
Fundacja „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27 00-580 Warszawa

No hay comentarios: